Tagged with Hồ Bạch Thảo

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 26

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 26

Những nét đặc trưng về triều đại nhà Lý.  Hồ Bạch Thảo Tóm tắt về triều đại nhà Lý nước ta, Tống Sử chép: “. Họ Lý có được nước từ Công Uẩn đến Hạo Sam, truyền ngôi 8 lần, được hơn 220 năm thì mất”. Tống Sử, quyển 488, Giao Chỉ. (李氏有國,自公蘊至昊旵,凡八傳,二百二十餘年而國亡。) Lời nhận … Tiếp tục đọc