Tagged with Hồ Bạch Thảo

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 50

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 50

Trần Thiếu Đế [1398-1400] Hồ Bạch Thảo Tháng 3, năm Quang Thái thứ 11 [19/3-16/4/1398] (Minh Hồng Vũ thứ 31),Vua Trần Thuận Tông truyền ngôi cho Thái tử An tức Trần Thiếu Đế. Thái tử lên ngôi, đổi niên hiệu là Kiến Tân năm thứ nhất; tôn Khâm thánh hoàng hậu làm Hoàng thái hậu. … Tiếp tục đọc