Tagged with Hồ Bạch Thảo

Niềm tin về lịch sử

Niềm tin về lịch sử

Hồ Bạch Thảo  Trong 20 năm tham gia viết về lịch sử; càng viết, niềm tin về lịch sử càng được củng cố. Tuy cũng gọi là niềm tin, nhưng niềm tin lịch sử khác với niềm tin tôn giáo. Niềm tin tôn giáo, như Đức Mẹ hiện hình, Bồ tát Mục Kiền Liên dùng … Tiếp tục đọc