Tagged with Bồ Ðào Nha

Lịch sử Cộng Hoà Bồ Đào Nha giai đoạn 1911- 1974

Lịch sử Cộng Hoà Bồ Đào Nha giai đoạn 1911- 1974

Lê Nhật Long / ncls group I . Nền Đệ nhất Cộng hòa   Tháng 5 năm 1911, Chính phủ Lâm thời Bồ Đào Nha tổ chức bầu cử Quốc hội và viết bản hiến pháp mới. Ngày 21 tháng 8, bản Hiến pháp được Quốc hội phê chuẩn, chính thức phế bỏ nền quân … Tiếp tục đọc

Sự đóng góp của giám mục Pigneau De Béhaine vào công cuộc cải cách ở Gia Định

Sự đóng góp của giám mục Pigneau De Béhaine vào công cuộc cải cách ở Gia Định

Nguyễn Duy Chính LỜI MỞ ÐẦU Trong chiều hướng đưa ra một lời giải thích cho thời kỳ tranh hùng cuối thế kỷ XVIII giữa hai thế lực Tây Sơn và chúa Nguyễn, nhiều sử gia cận đại đã đồng hóa những giáo sĩ với các thế lực ngầm khuynh loát trong các âm mưu chính trị. Quan điểm … Tiếp tục đọc