Tagged with Nguyễn An Ninh

Tư tưởng lập hiến ở Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945

Tư tưởng lập hiến ở Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945

PGS.TS. Thái Vĩnh Thắng Đại học Luật Hà Nội Lịch sử lập hiến Việt Nam bắt đầu từ năm 1946 khi bản Hiến pháp đầu tiên được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa thông qua. Tuy nhiên, tư tưởng lập hiến đã xuất hiện ở Việt Nam trước đó khoảng gần một … Tiếp tục đọc