Tagged with Ngô Nhân Dụng

Sự Tan rã của Đảng

Sự Tan rã của Đảng

Ngô Nhân Dụng Các chế độ độc tài sụp đổ là một trào lưu đã diễn ra khắp thế giới liên tục trong 40 năm qua. Từ thập niên 1970 đến nay, gần 100 quốc gia đã chuyển từ độc tài sang các thể chế dân chủ dưới nhiều hình thức, và với mức độ … Tiếp tục đọc