Tagged with Mật mã Da Vinci

Vài phân tích nội dung cuốn Mật mã Da Vinci

Vài phân tích nội dung cuốn Mật mã Da Vinci

Minh Bùi tổng hợp cuốn tiểu thuyết “The Da Vinci Code” (Mật mã của Da Vinci) của Dan Brown được coi là thuộc loại “best seller” trên thế giới và đã gây ra rất nhiều tranh luận. Tác phẩm này đã chứa đựng những gì mà gây nhiều phản ứng như vậy? Ý tưởng ban đầu … Tiếp tục đọc