Tagged with kushan

Đế quốc Scythians và Yuezhi (Kushans)

Đế quốc Scythians và Yuezhi (Kushans)

Trần Trúc-Lâm    Nguồn gốc của dân Sakas (Scythians) Và Yuezhi (Kushans):  Suốt lịch sử Trung quốc từ thời cổ đại cho đến cận đại, nước Tàu luôn bị cácgiống dân du mục ở phía tây mà sử Tàu có khi gọi là rợ Hồ, hay có khi gọichung là Hung nô luôn kéo quân … Tiếp tục đọc