Tagged with Khaza

Do Thái Israel và Do Thái Khazaria

Do Thái Israel và Do Thái Khazaria

Nguyễn Trần Ai “Nhà Rothschild bảo họ là Do Thái, thực ra họ là dân Khazar. Nguyên quán của họ là Khazaria, một quốc gia kẹp giữa Hắc Hải và Lý Hải phần lớn ngày nay là Georgia. Họ tự nhận là Do Thái vì người Khazar theo chỉ thị của Vua theo tín ngưỡng … Tiếp tục đọc