Tagged with đạo khổng

Thái độ của Nhật Bản đối với Trung Quốc

Thái độ của Nhật Bản đối với Trung Quốc

Vĩnh Sính Nhìn về diện tích, Nhật Bản chỉ lớn hơn Việt Nam đôi chút. Điểm khác biệt quan trọng giữa Nhật Bản và Việt Nam trong quan hệ đối với Trung Hoa là vị trí địa lý: không như Việt Nam nằm sát ngay Trung Quốc, Nhật Bản nằm cách đại lục Trung Hoa … Tiếp tục đọc