Tagged with Đại nhảy vọt

Đại nhảy vọt (1958 – 1961): Sự điên khùng của một bạo chúa

Đại nhảy vọt (1958 – 1961): Sự điên khùng của một bạo chúa

Gesa Gottschalk Phan Ba dịch Năm 1957, Mao ra lệnh thực hiện thêm một cuộc cách mạng nữa: với một cuộc “Đại Nhảy Vọt”, nền nông nghiệp Trung Quốc cần phải được hiện đại hóa và xuất khẩu những lượng ngũ cốc khổng lồ trong thời gian ngắn nhất, nhà máy điện cần phải sản … Tiếp tục đọc