Tagged with aristotle

Aristotle (384 – 322 trước TL) Đại Hiền Triết Cổ Hy Lạp

Aristotle (384 – 322 trước TL) Đại Hiền Triết Cổ Hy Lạp

Phạm Văn Tuấn Aristotle là nhà triết học, nhà giáo dục và nhà khoa học đã tạo nên ảnh hưởng hết sức lớn lao trong nền Văn Minh Tây Phương. Cùng với Plato, Aristotle được coi là một trong các nhà triết học Hy Lạp quan trọng nhất. Aristotle hiểu rõ toàn thể học thuật … Tiếp tục đọc