Tagged with Benjamin Franklin

Benjamin Franklin ( 1706 – 1790) Nhà lập quốc Hoa Kỳ

Benjamin Franklin ( 1706 – 1790) Nhà lập quốc Hoa Kỳ

 Phạm Văn Tuấn Benjamin Franklin là một trong các nhân vật hàng đầu đã xây dựng nên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ông là người duy nhất đã ký tên vào 4 văn kiện quan trọng trong Lịch Sử Mỹ Quốc, đó là Bản Tuyên Ngôn Độc Lập, Hiệp ước Đồng Minh với Pháp, Hiệp … Tiếp tục đọc