Tagged with tiếng nói

Tiếng Nói và Chữ Viết của người Việt Nam qua các thời đại

Tiếng Nói và Chữ Viết của người Việt Nam qua các thời đại

 Phan Hưng Nhơn Đến ngày nay, những tài liệu dân tộc học, ngôn ngữ học, khảo cổ học đều xác nhận rằng Tổ Tiên người Việt Nam đã hiện diện hàng thiên niên kỷ trước Tây lịch trên lãnh thổ mà ngày nay được gọi là Bắc phần Việt Nam. Dân tộc Việt Nam là … Tiếp tục đọc