Tagged with Đào Trần Quang Cát

Trần Tự Khánh- Người xây dựng nền móng triều Trần

Trần Tự Khánh- Người xây dựng nền móng triều Trần

  Đào Trần Quang Cát           Năm 1209, Sau khi đón vua Lý Cao Tông về kinh, khôi phục triều đình nhà Lý, Vua Lý Cao Tông phong quan tước cho Trần Lý và Tô Trung Từ. Trần Lý phụng mệnh vua tiếp tục đem quân đi đánh dẹp các dư đảng còn lại của … Tiếp tục đọc