Tagged with Trần triều nghi vấn

Trần triều nghi vấn : Gia thế họ Trần

Trần triều nghi vấn : Gia thế họ Trần

Đặng Thanh Bình (1) Việt sử lược chép: “Canh Ngọ [1210] Tháng giêng, vua sai thượng phẩm phụng ngự Đỗ Quảng đến nhà Trung Tự rước vương tử Sảm (…) Tháng 7, Đàm Dĩ Mông đem 28 người nhận tước phong của vương tử dâng vua. Đỗ Anh Doãn kể tội Dĩ Mông (…) Tháng … Tiếp tục đọc