Tagged with sử kí

Sử Ký- Nam Việt Úy Đà liệt truyện

Sử Ký- Nam Việt Úy Đà liệt truyện

Tư Mã Thiên Dịch giả : Nhữ Thành Vua Nam Việt họ Triệu tên là Đà người huyện Chân Định, trước làm quan úy. Bấy giờ nhà Tần đã chiếm cả thiên hạ, cướp lấy đất Dương Việt, đặt ra các quận Quế Lâm, Nam Hải và Tượng Quận để đưa những người bị đày … Tiếp tục đọc

Vương quốc Dạ Lang

Vương quốc Dạ Lang

Sử kí/Tây Nam Di liệt truyện  Người dịch : Tích Dã Diễn đàn Việt Học Có hàng chục quân trưởng người Di ở miền tây nam, Chính nghĩa: Ở phía nam của quận Thục. trong đó lớn nhất là quân trưởng nước Dạ Lang. Sách ẩn: Tuân Duyệt nói: “Là nước thuộc quận Kiền Vi.” Vi Chiêu nói: … Tiếp tục đọc

Hung Nô liệt truyện

Hung Nô liệt truyện

Sử kí – Hung Nô liệt truyện   Tư Mã Thiên soạn Tích Dã chuyễn ngữ Tổ tiên người Hung Nô là dòng dõi họ Hạ Hậu, tên là Thuần Duy. Từ thời Đường-Ngu về trước có người Sơn Nhung, men bãi cỏ ven sông mà di chuyển, không có thành quách ở một chỗ, không có nghề … Tiếp tục đọc