Tagged with Phan  Tấn  Khôi

Địa chính trị- La Géopolitique

Địa chính trị- La Géopolitique

     Phan  Tấn  Khôi *              Kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt năm 1945,  cuộc chiến tranh trong bóng tối,  cuộc chiến tranh tâm lý  chưa bao giờ chấm dứt,  mà trái lái còn gia tăng mạnh mẽ hơn nữa giữa những quốc gia liên minh với nhau trước … Tiếp tục đọc