Tagged with Trần Minh Tông

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 41

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 41

Vua Trần Minh Tông (1314-1329) Hồ Bạch Thảo Niên hiệu: Đại Khánh [1314-1323] Khai Thái [1324-1329] Tháng 3 năm Hưng Long thứ 22 [17/3-14/4/1314], Vua Anh Tông xuống chiếu truyền ngôi cho Thái tử là Mạnh tức Vua Trần Minh Tông; Minh Tông đổi niên hiệu thành Đại Khánh năm thứ nhất. Nhà Vua dáng … Tiếp tục đọc