Tagged with thuyết nhân vị

Tìm hiểu Ngô Đình Nhu trong khía cạnh một nhà trí thức

Tìm hiểu Ngô Đình Nhu trong khía cạnh một nhà trí thức

Hà Kim Phương “Ông Ngô Đình Diệm chỉ là một symbol, một biểu tượng mà thôi; ông không thể làm gì nếu không có cố vấn Nhu bên cạnh”-Tướng Cao Văn Viên Ngô Đình Nhu (1910-1963) xuất thân trong một gia đình quan lại Phong kiến, theo đạo Công giáo tại Đại Phong, tỉnh Quảng … Tiếp tục đọc