Tagged with tăng quốc phiên

Phan Thanh Giản và Tăng Quốc Phiên

Phan Thanh Giản và Tăng Quốc Phiên

ĐÁNH GIÁ LẠI CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ NỬA SAU THẾ KỶ XIX Ở VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC – TRƯỜNG HỢP PHAN THANH GIẢN (VIỆT NAM) VÀ TĂNG QUỐC PHIÊN (TRUNG QUỐC)  Nguyễn Tiến Lực Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM Mở đầu Cùng với công cuộc cải cách, … Tiếp tục đọc