Tagged with Khuông Việt thiền sư

Khuông Việt thiền sư

Khuông Việt thiền sư

Khuông Việt thái sư với vương triều Đinh, Lê  Nguyễn Công Lý TÓM TẮT:  Bài viết khẳng định vai trò cùng đóng góp to lớn của thiền sư Khuông Việt đối với vương triều Đinh (968 – 980), Tiền Lê (981 – 1009) trong buổi đầu độc lập tự chủ, phục hưng những giá trị … Tiếp tục đọc