Tagged with đồng khánh

Bi kịch Hoàng Tá Viêm

Bi kịch Hoàng Tá Viêm

Nguyễn Đắc Xuân Hoàng Tá Viêm là một vị tướng đánh Pháp quyết liệt trên đất Bắc (1884), tại sao về sau ông lại cộng tác với Pháp và vua Đồng Khánh truy dẹp Phong trào Cần Vương chống Pháp (1885) ở miền Trung? Trong bài «Đối thoại với Nguyễn Đắc Xuân về chuyện “danh … Tiếp tục đọc