Tagged with doanh chính

Triệu Cơ- Người đàn bà loạn dâm trong cung Tần

Triệu Cơ- Người đàn bà loạn dâm trong cung Tần

 Phạm Xuân Hy Lã Bất Vi ( ?-235 trước CN), là người Bộc Dương nước Vệ thời Chiến Quốc, nguyên là một thương gia, tại kinh đô Hàm Đan của nhà Triệu, Lã Bất Vi gặp Tần Công Tử là Dị Nhân, lúc đó bị nước Tần phái sang làm nhân chất ở nước Triệu. … Tiếp tục đọc