Tagged with ba lan

Vụ thảm sát Katyn

Vụ thảm sát Katyn

Trần Lê tổng hợp Thảm sát Katyn, cũng được gọi là vụ Thảm sát rừng Katyn là một cuộc thảm sát những người quốc gia Ba Lan do Bộ Dân ủy Nội vụ (NKVD), cảnh sát mật Liên xô, thực hiện vào tháng 4 và tháng 5 năm 1940. Tài liệu chính thức này đã … Tiếp tục đọc