Tagged with Nguyễn Ngọc Lanh

Những yếu tố Lịch Sử trong vụ án Hoàng Công Lương – Bài 3

Những yếu tố Lịch Sử trong vụ án Hoàng Công Lương – Bài 3

Bài 3. NHỮNG ĐIỀU NỔI BẬT DỄ THẤY Nguyễn Ngọc Lanh Có thể tin rằng vụ án Hoàng Công Lương sẽ đi vào Lịch Sử Tư Pháp Việt Nam. Trên chặng đường này, bước đầu tiên, nó sẽ chiếm một mục từ vững chắc trong Từ Điển Wikipedia… Nói khác, tại Wikipedia, nó vẫn còn được … Tiếp tục đọc

Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ: “Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi” – Bài 12

Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ: “Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi” – Bài 12

Nguyễn Ái Quốc từ 1930 đến 1941 Nguyễn Ngọc Lanh Từ 1920 đến 1930: Mười năm, chỉ mục tiêu Độc Lập – Khi còn ở Pháp (1917-1923), Nguyễn Ái Quốc vào đảng Xã Hội nhưng thật sự chưa hiểu gì về lý tưởng của đảng này, ngay cả những từ ngữ chính trị liên quan … Tiếp tục đọc