Tagged with Nguyễn Minh Tuấn

Hai hệ thống pháp luật Common Law và Civil Law

Hai hệ thống pháp luật Common Law và Civil Law

Pháp luật Anh – Mỹ do án lệ là nguồn cơ bản, đặc biệt với truyền thống coi trọng chứng cứ nên luật sư, thẩm phán rất được coi trọng. Tiếp tục đọc