Tagged with đại la

Cao Biền Một Nhân Vật Nhiều Huyền Thoại

Cao Biền Một Nhân Vật Nhiều Huyền Thoại

Nguyễn Cẩm Xuyên Cao Biền là quan đô hộ nước ta thời Bắc thuộc, được cử sang trấn nhậm Giao Châu từ năm 866 đến 887. Căn cứ Cựu Đường thư, Cao Biền liệt truyện thì Cao Biền thuộc dòng dõi thế gia, từ bé đã giỏi văn chương, lại có tài võ nghệ. Một hôm có hai … Tiếp tục đọc