Tagged with Vũ Hữu San

Ghe Bàu và Vè thủy trình cận duyên lúc Xưa

Ghe Bàu và Vè thủy trình cận duyên lúc Xưa

Vũ Hữu San Danh-từ Ghe Bàu Theo những nhà ngôn-ngữ-học, danh-từ “ghe bàu” [1] có lẽ là cách phát âm của người Việt-Nam khi đọc chữ Prau hay perahu của ngôn-ngữ Mã-Lai. Chữ Prau (hay perahu), một danh-tự chỉ ghe, thuyền là phương-tiện chuyên-chở trên mặt nước (water crafts). Giáo-Sư Ngô Đức Thịnh cho rằng … Tiếp tục đọc