Tagged with Vĩnh Liêm

Hồ Quý Ly- Nhân và Quả

Hồ Quý Ly- Nhân và Quả

Vĩnh Liêm Hồ Quý Ly là nhân vật lịch sử được bàn luận nhiều trong giới học thuật, người khen kẻ chê với những ý kiến trái chiều. Sử học truyền thống thì chê Hồ Quý Ly bất trung, bất nghĩa, ác với dân, hèn với giặc; kẻ theo quan điểm Mác xít lại khen … Tiếp tục đọc