Tagged with Trần Thái Tông

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 30

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 30

Trần Thái Tông: thời Nguyên Phong [1251-1257] Hồ Bạch Thảo                          Niên hiệu: Kiến Trung 1225-1231 Thiên Ứng Chính Bình 1232-1250 Nguyên Phong 1251-1258 Đời Vua Trần Thái Tông, đầu năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 20 [1251], đổi sang niên hiệu Nguyên Phong thứ nhất : “Ngày Tân Hợi, … Tiếp tục đọc