Tagged with Trần Khắc Chung

Chân dung Trần Khắc Chung

Chân dung Trần Khắc Chung

Miếu Quan Tử thờ Trần Khắc Chung tại Sơn Đông, Lập Thạch (Nguồn vnnclub.com) Vĩnh Liêm Theo sử sách Trần Khắc Chung vốn họ Đỗ, quê ở Giáp Sơn, Hải Dương, làm quan thời Trần qua 4 đời vua (Nhân Tông, Anh Tông, Minh Tông và Hiến Tông). Ông là người thông minh, có tài … Tiếp tục đọc