Tagged with Lý Thánh Tông

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 14

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 14

16.Vua Lý Thánh Tông [1054-1072]: thương dân trong nước, nhưng cương quyết với ngoại bang Hồ Bạch Thảo                          Niên Hiệu: Long Thụy Thái Bình: 1054-1058 Chương Thánh Gia Khánh:1059-1065 Long Chương Thiên Tự:1066-1067 Thiên Huống Bảo Tượng :1068 Thần Vũ:1069-1071 Dân ta ghét những triều đại ác với dân; riêng vua Lý Thánh Tông … Tiếp tục đọc