Tagged with hưng đạo vương

Hành trình khởi phát của một anh hùng

Hành trình khởi phát của một anh hùng

Tạ Chí Đại Trường  Lịch sử nào thì cũng có những vặn vẹo của nó, cả như lịch sử nói về ông danh tướng này. Mà đâu có cần phải tìm chi cho xa. Suốt cả bốn ngàn năm văn hiến chỉ có một hai bộ sử mỏng, chịu khó lật tìm, chịu khó đọc … Tiếp tục đọc