Tagged with Hung Bối

Tương đồng quan phục  ba nước Trung Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc

Tương đồng quan phục ba nước Trung Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc

SO SÁNH QUY CHẾ HUNG BỐI – BỔ TỬ CỦA BÁ QUAN TRIỀU ĐÌNH TRIỀU TIÊN HÀN QUỐC VÀ TRIỀU ĐÌNH LÊ NGUYỄN VIỆT NAM Trần Quang Đức Thông qua khảo sát tư liệu văn tự và hình ảnh liên quan đến trang phục của bá quan ba nước Trung, Việt, Hàn, bài viết này … Tiếp tục đọc