Tagged with Đào Ngọc Phong

Tấm lòng cụ Trần Trọng Kim với đất nước

Tấm lòng cụ Trần Trọng Kim với đất nước

Đào Ngọc Phong 17 tháng 4 năm 1945 đến nay 17 tháng 4 năm 2016 là 71 năm kỷ niệm ngày Thủ Tướng Trần Trọng Kim ra mắt quốc dân một hội đồng nội các do chính Cụ chọn lựa mà chính Hoàng Đế Bảo Đại và Viên Tối Cao Cố Vấn Nhật Yokohama đều … Tiếp tục đọc