Tagged with chuyên chế

Chính sách ngu dân trong lịch sử Trung Quốc

Chính sách ngu dân trong lịch sử Trung Quốc

Tác giả Li Zhongqin Lâm Duyên dịch Chỉ cần thể chế toàn trị còn tồn tại, trên dưới cùng ngu là không thể tránh khỏi. Chỉ có xây dựng được cơ chế ràng buộc quyền lực hiệu quả, nhân dân có đủ tự do ngôn luận, mới có thể hy vọng đánh bật gốc quy … Tiếp tục đọc