Tagged with Liberia

Sự thành lập quốc gia Liberia : thuộc địa tại Châu Phi của người Mỹ da đen

Sự thành lập quốc gia Liberia : thuộc địa tại Châu Phi của người Mỹ da đen

Lịch sử chính trị Liberia bắt đầu vào năm 1822, khi người Mỹ gốc phi châu đến sống tại đậy dưới sự bảo trợ của Hiệp Hội thuộc địa Mỹ. Hiệp hội Thực dân Mỹ được Robert Finley, một người Mỹ, thành lập vào năm 1816, để đưa những nô lệ người Mỹ gốc Phi … Tiếp tục đọc