Tagged with Thơ ca

Giả thuyết về tiến trình của Thơ ca Việt Nam

Giả thuyết về tiến trình của Thơ ca Việt Nam

Đông Ly 1.Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Thiệu Bảo năm thứ 4 [năm 1482] mùa thu tháng 8 (…) có cá sấu đến sông Lô. Vua sai Hình bộ thượng thư Nguyễn Thuyên làm bài văn ném xuống sông, cá sấu bỏđi. Vua cho việc này giống việc của Hàn Dũ, bèn ban … Tiếp tục đọc