Tagged with Phạm Thức

Bàn về Cờ Ngũ Sắc

Bàn về Cờ Ngũ Sắc

Phạm Thức Có người nói cờ ngũ sắc là cờ Thần. Vậy cờ Thần ngoài được treo ở đền, đình là nơi thờ thần ra, tại sao lại treo cả ở chùa, ở các cơ sở tín ngưỡng và cả ở các lễ hội truyền thống dân gian nữa? Cờ ngũ sắc sắp xếp các … Tiếp tục đọc