Tagged with Nguyễn Nam Trân

Quá trình xây dựng nhân vật Tôn Ngộ Không

Quá trình xây dựng nhân vật Tôn Ngộ Không

tác giả NAKANO MIYOKO Nguyễn Nam Trân biên dịch và chú thích Quá trình xây dựng nhân vật Tôn Ngộ Không- tiểu thuyết Tây Du Kí dưới cái nhìn dân thoại học Lời dẫn nhập của người biên dịch:  Tây Du Ký tiêu biểu cho tiểu thuyết chương hồi bình dân Trung Quốc, có ảnh hưởng sâu sắc đến sinh hoạt … Tiếp tục đọc