Tagged with mai thúc loan

Sử Việt với “tướng giặc” Mai Thúc Loan

Sử Việt với “tướng giặc” Mai Thúc Loan

Phan Bá Lương Đại Việt sử ký toàn thư viết như sau: “Nhâm Tuất (722) (Đường Huyền Tôn, Khai Nguyên năm thứ 10). Tướng giặc là Mai Thúc Loan chiếm giữ châu, xưng là Hắc Đế, bên ngoài liên kết với người Lâm Ấp, Chân Lạp, số quân nói là có 30 vạn. Đường đế … Tiếp tục đọc

Tranh cãi xung quanh “nạn cống vải”

Tranh cãi xung quanh “nạn cống vải”

 nghiencuulichsu.com : từ bài viết của GS Phan Huy Lê : Khảo cứu lại cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan , Trang đăng thêm những ý kiến khác xung quanh Hội thảo Mai Thúc Loan với Khởi nghĩa Hoan Châu để rộng đường dư luận   Bài 1 : Bác bỏ mọi luận cứ của giới sử học cho rằng “nạn cống … Tiếp tục đọc