Tagged with Tự Sự Học Cấu trúc Luận

Truyện Kể như là Diễn ngôn và Truyện Kể như là văn bản- Giới hạn tiếp cận của vài ba đại biểu Tự Sự Học Cấu trúc Luận

Truyện Kể như là Diễn ngôn và Truyện Kể như là văn bản- Giới hạn tiếp cận của vài ba đại biểu Tự Sự Học Cấu trúc Luận

“Truyện kể” là một loại diễn ngôn. Và đó chính là một thể loại ngôn ngữ thứ sinh độc đáo. Với một nhận thức như thế bài viết đã nhận diện lại cách tiếp cận “diễn ngôn truyện kể” của vài ba đại biểu tự sự học cấu trúc luận Tiếp tục đọc