Tagged with tích dã

Vương quốc Dạ Lang

Vương quốc Dạ Lang

Sử kí/Tây Nam Di liệt truyện  Người dịch : Tích Dã Diễn đàn Việt Học Có hàng chục quân trưởng người Di ở miền tây nam, Chính nghĩa: Ở phía nam của quận Thục. trong đó lớn nhất là quân trưởng nước Dạ Lang. Sách ẩn: Tuân Duyệt nói: “Là nước thuộc quận Kiền Vi.” Vi Chiêu nói: … Tiếp tục đọc

Hung Nô liệt truyện

Hung Nô liệt truyện

Sử kí – Hung Nô liệt truyện   Tư Mã Thiên soạn Tích Dã chuyễn ngữ Tổ tiên người Hung Nô là dòng dõi họ Hạ Hậu, tên là Thuần Duy. Từ thời Đường-Ngu về trước có người Sơn Nhung, men bãi cỏ ven sông mà di chuyển, không có thành quách ở một chỗ, không có nghề … Tiếp tục đọc