Tagged with Nhậu Nhẹt

Nhậu Nhẹt

Nhậu Nhẹt

Trần Vy NHẸT “Nhẹt” có hai nghĩa: “uống” và “uống rượu”. Vài sắc dân hiểu nhẹt là uống như: – Brao (Bahnaric) ở Lào, Campuchia, Việt Nam, Thái: uống = /ɲeet/ (đọc như nhêêt) – Cheng (Bahnaric) ở Lào: uống = /ɲeːt/ (nhêt với ê kéo dài) – Mnong (Bahnaric) ở Việt Nam, Campuchia: uống … Tiếp tục đọc