Tagged with La Hiếu Toàn

Tình yêu với Thiên Quốc của La Hiếu Toàn- Bài 1

Tình yêu với Thiên Quốc của La Hiếu Toàn- Bài 1

 Trích từ  “Thiên Quốc này chẳng thái bình” Tác giả Đào Đoản Phòng Đỗ Trung Thành chuyển ngữ  Từ năm 1853 đến năm 1864, Hồng Tú Toàn ở lì trong cung điện tại thành Thiên Kinh không bước chân ra ngoài, làm Thái Bình thiên tử 12 năm. Ông bị Thanh đình chửi rủa là … Tiếp tục đọc