Tagged with Vũ Hộ

Vũ Hộ- Khai quốc công thần nhà Mạc

Vũ Hộ- Khai quốc công thần nhà Mạc

Vũ Ngọc Phương Vũ Hộ (1480– 1534), sau vì có công lớn với Nhà Mạc được đổi sang quốc tính là Mạc Bang Hộ, là Công thần khai quốc nhà Mạc trong lịch sử Việt Nam. Sự nghiệp của ông được ghi trong cả sử sách Việt Nam và thư tịch Trung Quốc. Ông là … Tiếp tục đọc