Tagged with Trần Quí Khoáng

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 62

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 62

Thời Giản Định Đế, Trần Quí Khoáng khởi nghĩa. [1407-1413] (3)  Hồ Bạch Thảo Sau khi Trương Phụ về nước, Mộc Thạnh nhận chức Tổng binh, tiếp tục mang quân chinh phạt: “Ngày mồng 1 tháng 2 năm Vĩnh Lạc thứ 8 [6/3/1410] Sắc dụ Kiềm quốc công Mộc Thành vẫn mang ấn Chinh Di … Tiếp tục đọc