Tagged with Trần Nghệ Tông

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 44

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 44

Vua Trần Nghệ Tông   Niên hiệu: Thiệu Khánh: 1370-1372 Hồ Bạch Thảo Tháng 11 năm Thiệu Khánh thứ nhất [19/11-18/12/1370] (Minh Hồng Vũ năm thứ 3). Cung định vương Phủ lên ngôi Vua tại phủ Kiến Hưng [Nam Định], miếu hiệu là Nghệ Tông, mang quân về thành Thăng Long, vào thành bái yết … Tiếp tục đọc