Tagged with Tiếng Việt từ thế kỉ 17

Tiếng Việt từ thế kỉ 17 – tản mạn về hát xẩm xoan” (phần 28)

Tiếng Việt từ thế kỉ 17 – tản mạn về hát xẩm xoan” (phần 28)

     Nguyễn Cung Thông[1] Phần này bàn về “hát xẩm xoan” trong tiếng Việt từ thời bình minh của chữ quốc ngữ đến nay, đặc biệt là chữ xoan trong cách dùng trên. Các tài liệu tham khảo chính của bài viết này là bốn tác phẩm của LM de Rhodes soạn: (a) cuốn Phép … Tiếp tục đọc