Tagged with thành troy

Heinrich Schliemann (1822 – 1890)- Ghi dấu lịch sử từ ước vọng thuở ấu thời

Heinrich Schliemann (1822 – 1890)- Ghi dấu lịch sử từ ước vọng thuở ấu thời

Lê Anh Minh  Nhà nghèo, thể chất yếu ớt, bỏ học năm 14 tuổi, bôn ba phiêu bạt khắp nơi để tự mưu sinh, nhưng bằng ý chí sắt đá, Heinrich Schliemann tự học thành công rất nhiều ngoại ngữ. Nhờ đó, ông trở thành một phú thương và thực hiện được mộng ước ấu … Tiếp tục đọc